Privatlivspolitik for Positivt Lederskab®

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.


Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Positivt Lederskab® er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ib Hørup

Adresse: Højvangen 21, 2860 Søborg

CVR: 40 84 96 61

Telefonnr.: +45 4127 8457

Mail: ib@hoerup.nu

Website: www.positivtlederskab.nu


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger

 • Medlemsoplysninger:
  1. Almindelige personoplysninger:
  2. Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, organisation, kontakttelefon og e-mail
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  1. Vi opbevarer ikke yderligere oplysninger end ovenfor nævnte. Vi registrerer således ikke CPR-nummer, køn, religiøs observans eller andet som kræver højere grad af beskyttelse.
  2. I tilfælde af at materiale udleveres til os eller vi får adgang til notater, refleksioner eller andet som er relevant for ydelsen kasseres dette efter endt leverance.

Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine nødvendige personoplysninger til de bestemte formål, som enhver aftale og ydelse kræver.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens legitime interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som:

 • Arrangering af netværksmøder og andre aftaler
 • Fakturering
 • Afholdelse af eventuelle sociale arrangementer
 • Orientering om virksomhedens øvrige aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i forbindelse med leverancen og som er knyttet til en konkret aktivitet eller situation. Billeder offentliggøres ikke og bruges ikke markedsføringsmæssigt med mindre der er givet skriftlig tilladelse.

Dine rettigheder

Dine rettigheder efter persondataforordningen, er:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til indsigelse


Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling,

ved at henvende dig til os.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver

tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.